HISTORIK

FLODA FOLKETS HUS ÖKNABY

Lokalen  för er


  Historik över Flodafolketshusförening  f.r.o.m 1910  t.o.m 2009


Bakgrund:  I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet höll Sveriges befolkning på att supa ihjäl sig, därför blev det viktigt för nykterhetsorganisationerna att vara aktiva, så även här i Floda. Här var det I.O.G.T. logen Floda Framtid nr 3438 som var aktiv men de hade ingenstans att ha sina möten, och inga pengar att bygga ett ordenshus för. Några entusiaster bestämde sig då för att bilda en byggnadsförening.


                                  Första Protokollet den 3 april 1910.

Till interimsstyrelse valdes: ordförande Ernst Larsson Ålsäter då hörde även Björklund till Ålsäter (Ernst Larsson ägde då gården som idag ägs av Anders Eriksson)


För att utarbeta stadgar valdes:  Ernst Larsson, A.V Eklind, C.J Gustavsson, Emil Karlsson, Axel Andersson ( Roland o Gunnars morfar), Oskar Larsson, Abdon Eriksson, Karl Karlsson och Gustav Larsson. Och namnet blev   Floda Framtids Byggnadsförening.


Inträdesavgiften blev 1 krona. Och därmed är logen skild från F.F.B.


                                                   Protokoll    1 Maj 1910

Till ordinarie styrelse utsågs: läraren O Fröistedt (ordförande tillika sekreterare), C.J Gustavsson (v. ordf) A.V Eklind (v. sek), C. Eriksson (kassör), samt Ernst Larsson, Emil Karlsson, Abdon Eriksson (suppl), Axel Andersson ( suppl). Interimsstyrelsens förslag till stadgar antogs enhälligt.


                                                 Protokoll     19 mars 1911.

En kommite´utsågs för att undersöka möjligheten att kunna köpa in en lämplig tomt.

Beslöts att höra efter med A. Lytse´n, han äger mark som är särskilt lämplig.


                                                 Protokoll den 23 mars 1912

Kommite´n för underhandling om byggnadsplats förstärkts med Axel Andersson,

Kommite´n erhöll handlingsfrihet


                                                  Protokoll den 31 jan 1915

Beslöts att inköpa tomten som låg i skogsbacken mitt emot Fjellskäfte skola, och ägdes av Axel Andersson, 25 kronor lämnades i handpenning, beslöts också att husets bredd skulle bli 32 fot, och att grunden skulle göras redan i vår. Beslöts att tigga virke och timmer i bygden, Ernst Larsson skulle agitera för saken i trakterna runt Vik, samt Gustav Lundkvist i trakterna runt Smedstorp. C.J Gustavsson fick i uppdrag att underhandla med trävaruhandlar´n  August Eriksson Flenmo, och försöka få så bra pris som möjligt det blev också 3 mån kredit. Ernst Eriksson fick i uppdrag att underhandla med Sörmlandsbanken  om ett inteckningslån på ordenshuset, och till vilken ränta.


                                                  Protokoll den  28 februari   1915

Grundläggare Sandström var villig att åta sig grundläggningen för timlön om det i föreningens regi gjordes nödvändiga för arbeten. Här bestämdes hur ordenshuset skulle se ut. En festsal, ett serveringsrum och ett mindre kök på nedre botten, samt en mindre lägenhet rum och kök på övre botten, ej någon förstu utan direkt två ingångar från verandan en  i festsalen och en i serveringsrummet. På baksidan skulle byggas ett trapptorn upp till lägenheten


                                       Protokoll den  14 mars 1915

Emil Karlsson och Axel Andersson åtogs att så långt som möjligt tiden medgav, skulle utföra all körning vid grundarbetet. Ernst Larsson erbjöd sig att närvara vid sågning av det tiggda timret, sågningen görs i Hälleforsnäs ångsåg.


                                       Protokoll den  28 mars  1915

Nu var sågningen klar och hemkörningen också. Oskar Larsson utsågs till byggnadsförman. Byggnadskommitte´n fick i uppdrag att sätta igång grävningen till grunden.


Beslöts att höra efter med L.P Larsson som grävare. Ordf. fick i uppdrag att efterhöra Pettersson Sågtorp som murare.


                                        Protokoll den 29 augusti 1915

Nu var huset nästan klart, nu börjar det talas om invigningsfest, som redan tidigare var bestämt till den 12 september. Det var meningen att Karl Andersson från Katrineholm skulle komma och invigningstala, men alla var lite rädda för hans politiska läggning och allmänhetens omdöme om honom. I stället blev det Andin, och han fick lov att ändra sitt tal och istället prata om ”Rusdryckerna, hemmet och fosterlandet.


Det valdes en festkommitte´som bestod av 13 personer och en kaffekokerska.


Serveringen på festen skulle bestå av kaffe till ett pris av 30 öre, smörgåsar med ost och kött 10 öre, mjölk och läskedryck till ett pris av 12 öre. Beslöts att de som på något vis har bidragit med virke, körning eller dagarbete, skulle inbjudas. Axel Andersson ordnade med inbjudningskort. Festen skulle börja kl. 2 eftermiddag.

                                        Protokoll den 2april  1916

Då nu ordenshuset Rosenhäll ansågs helt färdigt. Beslöts att logen skulle betala en hyra av tio kr om året. Det skull upprättas en enkel stadga för den som var ansvarig för uthyrningsverksamheten.


                                         Protokoll den 15 april 1917

Uthyrningsstadga upprättades:


Anna Eklöv utsågs som ansvarig för uthyrningsverksamheten.


Lokalerna uthyres i första hand till Logen Floda Framtid av I.O.G.T.


fester, predikningar, och all övrig verksamhet som främjar nykterhetsrörelsen,


Och i övrigt biograf, baler, sång och musikföreställningar, politiska möten anordnade av högerpartiet med förbehåll att diskustion får förekomma. Biljettbaler för byggnadsföreningen får endast de själva anordna. Dans får ej logen anordna enligt lag.


Men om några logenmedlemmar vill dansa, skall framställning göras till byggnads-


föreningens styrelse, så får den ta ställning om det är lämpligt eller ej,


stadgarna antagna 15 april 1917


Ernst Larsson (ordförande)   Anna Eklöv (sekreterare)


Styrelsen beslöt att sätta in annons i Eskilstuna-Kuriren ang. anställning av vaktmästare.


                                           Protokoll den 13 april 1918

Styrelsen har hållit tre styrelsesammanträden


Två stycken baler som inbringat     116.02 kr


Elva bioföreställningar                    123,98


Lokalhyra ett religöst möte                  5,00


Kassabehållning från föreg. år        145,01


Försålda andelar                                  9,00

 


Utgifter:


Tillsammans     448,67


Saldo till  1918   37,14


Föreningens skulder omkring 3000:-


Beslöts att anordna en bal för att få in pengar till att gräva en brunn på tomten


Biljettpriset till balen sattes till 75öre.


                                            Protokoll den 21 april 1919

Styrelse och revisionsberättelse:


Under året har hållits 14 st bioföreställningar                      221.06


Två st predikningar                                                                   9:-


Sex st baler                                                                           194,10


Hyresbidrag från Logen                                                         50:-


För en lykta                                                                            10:-


Från föregående år                                                                 37,14


Andelar                                                                                     5:-


Summa                                                                                526,30

 


Utgifter:


Räntor                                                                                  221,02


Vedbrand och belysning                                                          45,35


Debetskulder                                                                          27,20


Kassörens ersättning                                                              15,00


Byggnadsarbete                                                                        8,50


Summa                                                                                   332,09


 


Betalning till nästa år                                                             194,26


Att räkenskaperna äro denna dag granskade, och befunnits riktiga, föreslår vi


revisorer full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.


Erik Eriksson


Finns inget protokoll för 1920.                                             


                                        Protokoll den 20 april 1921

Axel Andersson och E Larsson utsågs till att undersöka om det finns några spekulanter som är villiga att köpa ordenshuset Rosenhäll


                                          Protokoll den --- 1922


Försäljningskommitte´n får kvarstå. Beslöts att höja hyran för Logen till 12:- i kvartalet p.g.a lyse och vedbrand.

                                          Protokoll den 21 maj 1923


Beslöts att höja hyran till 15;-/kvartalet. Fönster samt dörren vid trappen skall målas


                                        Protokoll den 28 september 1924


Mötet beslutade att vaktmästaren skulle ha rätt att på egen hand hyra ut lokalen, men bokföra alltsammans


                                        Protokoll den 19 april 1925


Beslutades att som en uppmuntran till vaktmästaren ge 2 st andelar, för troget arbete i byggnadsföreningen.


Mötet beslutade vidare att måla lokalen till billigast möjlig pris. Man skulle underhandla med Larsson i Valla, och Åkerlund i Bie, för att se vem som kunde göra det billigast.


                                          Protokoll den--- mars 1926


Bara föreningsval                                       


                                          Protokoll den 27 februari 1927


Bara föreningsval


                                              Protokoll den 15 april 1928


Beslöts att inköpa en dammsugare, och till vaktmästarlägenheten köpa nya tapeter,

samt några lufter gardiner till lilla lokalen


                                                Protokoll den 5 maj 1929


Inkomster:                   687,90


Utgifter                       554,38


Årets vinst                  133,52


 


Skulder till andelsägarna       375:-


Skulder i Oppunda bank      2100:-


 


Lokalens värde                    5000:-


Inventarier                            200:-


 


                                    Protokoll den 26 April 1930


Mötet beslutade att det skall göras en ny brandstege och bosshake, samt lägga papp under teglet på trapptornet, samt måla i salen, och väggar och tak i avklädningsrummet och köket Axel Andersson fick i uppdrag att ombesörja detta.


                                    Protokoll den 3 maj 1931


Mötet beslutade att panelen i trapphuset skulle målas.


                                    Protokoll den 8 maj 1932


Fönstren skall kittas och målas


                                      Protokoll den 30 april 1933


Beslöt att upprätta en inventarieförteckning över föreningens tillhörigheter,

Därefter värderades fastigheten till 4000:- och lösöret till 199:-


                                      Protokoll den 3 juni 1934


Beslöts att sälja flaggan, och Anton Karlsson ville köpa den och även stången om den var välbehållen, beslöts även att måla köket och serveringsrummet.


                                        Protokoll den 9 juni 1935


Beslöts att ta hem 100 st tegelpannor för att laga taken.

Här väcktes frågan om försäljning av lokalen, det var Anton Karlsson som kom med förslaget. Det skulle hållas ett extra möte i juli månad, för att gå vidare med frågan.


                                        Protokoll den 28 juli 1935


Då upptogs frågan om försäljning av lokalen med därtill hörande tomt.


Mötet beslutade enhälligt att sälja fastigheten. Axel Andersson hade en erinran om att det var tvunget att vara två möten efter varann, sen skulle man på nästkommande ordinarie årsmöte i mars 1936, kunna sälja fastigheten. Vidare beslöts att skriftligen kalla alla medlemmar till årsmötet. Under tiden kunde man ta emot ev. anbud på lokalen.


Om inga anbud finns, skall lokalen genom annons utbjudas till salu, eller också lämnas till en egendomsagentur för försäljning.


                                          Protokoll den 10 maj 1936


Mötet fastställde enhälligt föregående mötesbeslut att försälja lokalen och upplösa föreningen. Några spekulanter har anmält sitt intersse.  Floda skolestyrelse, samt Floda arbetarkommun och lantarbetarfackföreningen. Mötet beslutade att förseglade anbud skall vara styrelsen tillhanda den 15 juni. Att mottaga anbuden utsågs Axel Andersson. Vidare beslöts att nästa möte skall hållas den 21 juni 1936.


Då inga antagbara bud finns, beslöt man att lämna in till egendomsagentur för försäljning.


En ansökan förelåg från kassören att mötet skulle bestämma om hyran för lilla salen och köket, som S.D.U.klubben disponerat för 9 möten under vintern, beslöts att hyran skulle utgå med 4 kr tillfället alltså 36:-, en liknande ansökan förelåg beträffande en teaterföreställning som skolbarnen haft till förmån för tandvården, mötet beslutade att ingen hyra skulle betalas för denna föreställning.


                                                Protokoll den 21 juni 1936


Två anbud har inkommit, ett från Floda skolstyrelse på 4510 kr


Och ett från Floda Folketshusförening lydande på  5000 kr.


Mötet beslutade anta det senare anbudet.Ordförande Gustav Lundkvist Smedstorp


utsågs att underteckna köpebrevet för föreningens räkning. Nämndeman Albert Andersson Granhed skall upprätta köpebrevet


Vidare erbjöds köparen att få övertaga gardiner och rullgardiner samt div bord och bänkar, mot att köparen ikläder sig att betala den skatt till stat och kommun som förfaller till betalning fr.o m köparens tillträdesdag.


Vidare beslutades att föreningens kaffepanna skall förvaras hos Axel Andersson i Öknaby, men att var och en av föreningens medlemmar äger rätt att utan avgift låna densamma. Axel Andersson bjöd 25:- för damsugaren, och den såldes för det priset. 


                                                      Protokoll den 18 juli 1937


Styrelse och revisionsberättelse upplästes, saldo från 1936   inkomster kr 293,44 utgifter 144,31, behållning 437,75


Vid frågan om ansvarsfrihet gjordes anmärkning på att  Axel Andersson och Gustav Lundkvist förvandlat sina förfallna räkningar till andelar i föreningen, utan att först rådgöra med föreningsstyrelse. Därför kunde inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet


Karl Larsson i Himlinge  som bevakade sina bortgångna föräldrars andelar, samt enl. förevisad fullmaktför sina bröder Oskar och Herbert Larssons andelar i föreningen.


Föreslogs att lämna Axel Andersson andelar för en skuld på 25 kr, vari föreningen står till honom i resterande betalning för tidigare inköp av tomtmarken som Rosenhäll ligger på.


Och Lundkvist egenmäktigt tecknade antal av 23 st andelar skall betalas med pengar


Vid företagen omröstning beslutade mötet enhälligt med Karl Larssons förslag.


Efter detta beslut kunde revisorerna tillstyrka full ansvarsfrihet för styrelsen, vilket även beviljades av mötet.


Mötet fastställde enhälligt föregående mötesbeslut, att upplösa byggnadsföreningen


Floda Framtid u.p.a samt att för detta ändamål göra anmälan till föreningsregistret, samt inlämna en ansökan till Oppunda Häradsrätt om årsstämmning. Till likvidatorer valdes


Nämdemannen Albert Andersson i Granhed, samt undertecknad Axel Karlsson.


 


Protokoll den 21 nov 1937 Floda Framtid byggnadsförening u.p.a i likvidation.


Räkenskaperna från 1 jan. till 18 juli, godkändes, och ansvarsfrihet beviljades för den tiden


Namn som förekommit och jobbat med föreningen Floda Framtid byggnadsförening


Från 1910 t.o.m likvideringen av föreningen 1938.


Axel Andersson  Öknaby (Roland o Gunnars morfar)


Hilma Andersson         ( Roland och Gunnars Mormor)


Gustav Lundkvist Smedstorp (Var byggare)


Hilda Lundkvist ( syster till Gustav Lundkvist)


Ernst Larsson    Ålsäter och Björklund


Oskar Larsson  Himlinge (Ernst Larsson var pappa)


Herbert Larsson Himlinge     ”              ”         ”      ”


C.J Gustavsson Smedstorp


A.V Eklind


Emil Karlsson  Öknaby


Bernhard Karlsson  (Damstugan i Afrika)Bernhard och Axel var bröder


Axel Karlsson Vanteberg


Anton Karlsson Svalbo


Edvard Andersson Ängstugan


Karl Eriksson Hökhult ( morbror till Anna-Britta)


Karl Karlsson


Erik Eriksson Bernstorp


August Eriksson


Abdon Eriksson Elgsjö ( broder Fritiof från Hirtorp fick 10 barn)


Viktor Andersson   (Var en tid vid Hökhult och jobbade)


Artur Bäckman (Urbans Morfar)( Artur o Julia blev senare ett par)


Julia Pettersson (Urbans mormor)( Från Sågtorp i Näshulta)


Olga Bäckman  (Var piga vid Hökhult när hon gick och läste) (Viktor och Olga blev senare ett par)


Axel Bäckman


Emil Karlsson (Lotta o ja ?)


Anna Ekberg


Axel Karlsson Öknaby ( eventuellt Öknatorp)


De personer som har varit med och haft olika befattningar i föreningen Floda Framtids Byggnadsförening hela tiden från 1910 – 1938 är Axel Andersson och Gustav Lundkvist, som gjort ett gediget arbete för bygden, vi bugar oss för dem.


Den här historiken grundar sig på utdrag av de protokoll som är skrivna under den här tiden. Det har varit väldigt roligt att följa de första 28 åren då det verkligen fanns kraft i bygden för att uppföra det hus vi  i dag har. Protokollen har inte alltid varit så fulländade och lättlästa. Det har säkert inte alla gånger varit så lätt att komma överens, det kan man läsa mellan raderna, även ekonomin har under alla år varit svår att klara, man har försökt sälja andelar, ordna med fester, hyra ut lokalen, tigga ihop virke och timmer till bygget. Jag har fått en känsla av att det fungerade ungefär som vi har det idag, alltså i stort sett ingen skillnad på ekonomiproblemen under 100 år.


Knektbacken den 21 december 2009

Urban Widholm.

 

 


Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936


Protokoll den 21 juli 1936.


Möte med intresserade i och bildande av folketshusförening.


Föregående mötes valda interimstyrelses rapport föredrogs av Erik Andersson Fjellskäfte. Beslöts enhälligt att bilda Floda Folketshusförening och 39 personer tecknade sig för var sin andel. Till att leda dagens förhandlingar valdes Erik Andersson Fjellskäfte, till sekreterare valdes Gustaf Adolf Åhlund Granhed, till protokolljusterare valdes Nils Kune Banninge och Anton Öberg Fjellskäfte.


Styrelseval : Ordförande Erik Andersson Fjellskäfte , kassör Anton Öberg, övriga styrelseledamöter blev Gustaf Adolf Ålund, Nils Kune Banninge och Wille Larsson Banninge. Styrelsesuppleanter valdes Edvard Lindal Stav,     Gunnar Lilja Fjellskäfte . Revisorer valdes Carl-Gustaf Axelsson Flodafors,


Ivar Karlsson Banninge med Uno Andersson Stav och Nils Bernhardsson Granhed till suppleanter.


Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgar och sammankalla till ordinarie möte snarast möjligt.


Mötet avslutades med att ordföranden utbringade ett fyrfaldigt leve för


Floda Folketshusförening och dess framgång.Protokoll den 29 juli 1936 ordinarie möte.


Erik Andersson föredrog styrelsens förslag till stadgar ,vilka av mötet enhälligt antogs.

 


Protokoll den 9 augusti 1936 .


Föregående mötes stadgebeslut godkändes enhälligt av mötet. På Sven Flinks förslag beslutade mötet enhälligt att inköpa fastigheten Rosenhäll till ett pris av 5.000 kronor.

 


Protokoll 3 oktober 1936.


Stadgarna skickas in till Bolagsverket Sundsvall för registrering. Ligger som egen flik.


Mötet beslutade också att tillsända alla närliggande organisationer skrivelser med inbjudan till medlemskap i Floda Folketshusförening.


Beslutades även att anställa en vaktmästare som tillika skall ha uppdraget som ordningsvakt.

 


Protokoll årsmöte 26 mars 1939.


Carl Book meddelar att vatten finns å föreningens tomt.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1940.


Beslöts att under sommaren bygga en ny källare , då den gamla anses i för dåligt skick. Suppleant detta år inväljs Arnold Persson (pappa till Roland och Gunnar).

 


Protokoll årsmöte 30 mars 1941.


Medlemsantalet ökar från 101 till 105 stycken.

 


Protokoll årsmöte 3 april 1942.


Karl Widholm (pappa till Urban) invals till revisorsuppleant.

 


Protokoll årsmöte 7 mars 1943.


Arnold Persson blir ordförande för föreningen.


Floda Hälsovårdsnämnd har en del anmärkningar mot vaktmästarbostaden.


mötet beslutar om ombyggnad av fastigheten Rosenhäll.

 


Protokoll årsmöte lördagen den 12 februari 1944.


Årsmötet avslutades med paketauktion, kaffeservering och dans.

 


Protokoll årsmöte 18 mars 1945.


Styrelsen föreslår att under detta år utöka lokalen med en källarvåning.

 


Protokoll extra sammanträde 15 december 1945.


Godkändes styrelsens åtgärder ifråga om,  till-och ombyggnaden av föreningens


fastighet Ökna 2:10. Till finansierande av byggnadsarbetet beslöts uttaga nya in-


teckningar i föreningens fastighet å tillhopa kronor 3.500 samt att uppdraga åt styrelsen att mot säkerhet av inteckningarna upptaga erfordliga lån.

 


Protokoll årsmöte 16 mars 1946.


Styrelsen uppmanar andelsägarna att taga ytterligare andelar , samt även försöka skaffa nya andelstecknare, då den påbörjade  utbyggnaden dragit en kostnad av 8.139 kronor, men det återstår målning in och utvändigt och det beslutades också att sätta plattor på väggarna innan målningen, om de kan anskaffas utan nya lån.

 


Protokoll årsmöte 23 februari 1947.


För att förbättra ekonomin för Folketshusföreningen föreslår Gerda Eriksson Bernstorp att bilda en syförening. Förslaget behandlades och bifölls , föreningen skulle ta 50:- ur kassan så syföreningen skulle kunna komma igång . Första syförenings auktionen skulle vara 19 april kl.20.00.Protokoll årsmöte 6 mars 1949.


Anton Öberg redogjorde för målningsarbetena som skall företagas inom lokalerna , de skall påbörjas i slutet av april månad.


Frågan om indragning av vatten och slask till vaktmästarbostaden upptogs till behandling . Styrelsens uppdrag att infordra kostnadsförslag.

 


Protokoll årsmöte 19 mars 1950.


Ordförande för årsmötet väljs Anders Andersson ( pappa till Barbro Widholm) samt nyvaldes till revisorsuppleant för 1 år.


Det har inkommit kostnadsförslag ang. vatten och slask i vaktmästarbostaden.


På grund av den höga kostnaden 2.000:- , beslutas att frågan för närvarande ej


skall föranleda någon åtgärd.

 


Protokoll årsmöte 27 mars 1951.


Medlemsantalet vid års skiftet var 115 styckna.

 


Protokoll extra möte 16 april 1951 .


Beslöts köpa in en talarstol och några stolar.


Anton Öberg tackade medlemmarna som hjälpts åt och skött lokalen när den varit uthyrd när ingen vaktmästare finns.

 


Protokoll årsmöte 30 mars 1952.


Bänkarna i lokalen börjar bli dåliga . Styrelsen beslöt att de måste repareras.


Förslag att styrelsen skall ordna med kaffeservering på föreningens baler, för att på så vis kunna få in lite inkomster.  Jag (Barbro Widholm) minns ju hur min mamma och de andra grannfruarna i Öknaby inför kommande baler bakade bullar , kakor och sockerkakor och hjälptes åt att även koka kaffe och servera detta vid balerna , man sålde kaffebiljetter nere i lokalen , och använde det lilla köket på övre våningen samt satt däruppe och drack sitt kaffe . Taket var ju inte nedsänkt på den tiden utan hade full takhöjd och en stor öppning fanns ju så man hade möjlighet att se ner i lokalen när man var på övre våningen.

 


Protokoll årsmöte 29 mars 1953.


Doktor Fredrik Celsing ( Gustafs pappa) på Fjellskäfte  har skänkt alla staplingsbara trästolar som fortfarande finns och används. Han tackas nu av styrelsen .


Biografägaren Elov Johansson från Hälleforsnäs skall betala minst 10:- i hyra vid sina filmförevisningar sedan viss procent på intäkten.

 


Protokoll årsmöte 21 mars 1954.


Påpekas att yttertaket börjar vara dåligt , styrelsen får i uppdrag att ordna detta på bästa sätt.

 


Protokoll årsmöte 25 mas 1955.


Karl Widholm (Urbans pappa) väljs in som biträdande kassör.


Snickaren Åke Andersson får i uppdrag att komma med kostnadsförslag om möjligheterna att försöka öka takhöjden i köket i serveringen.

 


Protokoll årsmöte 4 mars 1956.


Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett ökat garderobs utrymme i lilla lokalen, något som gick att flytta fram och flytta tillbaka eftersom man använde lilla lokalen till alla möten på den tiden, samt möjlighet till ökat utrymme på parkeringen.


Floda Pensionärs förening  kräver gratis hyra vid ett tillfälle per år, som beviljas.

 


Protokoll årsmöte 17 mars 1957.


Upptogs frågan om inköp  av oljekamin till lokalen.Styrelsen får handlingsfri-


het att inköpa en sådan av lämplig storlek.


Beslöts höja brandförsäkringen till 100.000:- samt inventarierna till 5.000:-


Beslöts att vaktmästaren skall ha fri telefon.

 


Protokoll extramöte 3 januari 1958.


Styrelsen har tidigare träffat avtal med herr Algot Andersson Erikslund ( Torsten Svensson nu) om delägarskap i den av Folkets hus ägda vattenbrunn med rätt till servitut och godkändes av mötet.


Hyrorna sätts om för fastigheten : hela Folkets hus kostar 36:- , stora salen kostar 21:- t.ex.

 


Protokoll årsmöte 26 mars 1958.


Elof Carlsson ( Svens pappa) som äger mark intill fastigheten  Ökna 2:10 kan tänka sig släppa en bit mark till parkering.


Nya aktier får tecknas igen så tidigare beslut om stopp, upphäves.

 


Protokoll årsmöte 25 mas 1959.


Styrelsen fick i uppdrag försöka köpa en kamin som finns till salu i Sockenstugan Flodafors.


Man skall försöka ställa i ordning mer parkeringsplats.


Floda Idrottsförenings bordtennisgrupp ville ha nedsatt hyra för sina träningar,


styrelsen meddelar att de måste bli medlemmar först , innan hyres nedsättning


kan komma på fråga, men de ska få mesta möjliga nedsättning i så fall.


 


Protokoll årsmöte 30 mars 1960.


Verksamheten har gått tillbaka genom mindre besökarantal beroende på att T.V.gjort sitt intåg , även på landsbygden, som gjort det svårare att samla publik.


Folkets Hus har under året haft 6 egna tillställningar med dans och karusell- aftnar. Lokalen har varit uthyrd 111 gånger under året.


Föreningen har nu 114 andelägare. Styrelsen får i uppdrag att i samarbete med


Floda Skytteförening om möjligt ordna med en basar vid Strängstorps utedansbana den 28-29 maj. Om biograf-föreställningen inställes av någon anledning skall ändå minimihyran på 10:- utgå.

 


Protokoll årsmöte 29 mars 1961.


Föreningens ekonomi är ganska svår att klara tillfredsställande enär lokalen varit för litet uthyrd men kostnaderna ändå är höga.


Beslöts att ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård under sommaren , man skall höra med Floda Skytteförening om de vill vara med.


Beslöts att anordna ett varulotteri med 1.500 lotter a 2:-.

 


Protokoll årsmöte 28 mars 1962.


Beslöts att försöka ordna basar i Kahlsta Floda Hembygdsgård i sommar , styrelsen fick i uppdrag att höra sig för om lämplig dag och att skaffa musik.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1963.


Mötet beslutade anordna ett varulotteri med 1.000 lotter.


Beslöts även att ordna fest vid Kahlsta Floda Hembygdsgård den 19-20 juli.


En reparation diskuterades , ett kostnadsförslag har begärts från Edward


Axelsson på ombyggnad av trapptornet till lägenheten för att få ett rum till i vaktmästarbostaden och toaletter till lokalen för att kunna söka anslag från kommunen.

 


Protokoll årsmöte 25 mars 1964.


Vaktmästarfrågan diskuterades . ett förslag framkom att snickaren Åke Andersson skall titta om det går att ordna några ombyggnationer för att få något bättre utrymme.


Ett lotteri på 1.000 lotter skall tagas hem för försäljning under sommaren.


En basar skall ordnas i Kahlsta den 10-11 juli.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1965.


Styrelsen fick i uppdrag att sins emellan tala om att ordna någon fest , samt ett lotteri.


Vidare diskuterades att tala med Olle Johansson Bie (kommunalråd i Floda


Kommun) om det inte skulle gå att få ett anslag från kommunen, till att reparera lägenheten.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1966.      närvarande 12 st.


Som styrelsesuppleant inväljs Gottfrid Pettersson (Gotte) .


Styrelsen får i uppdrag att ordna med att söka anslag från Floda Kommun och föreningar till hjälp för reparation och nybyggnad av Folkets Hus.


På styrelsens förslag beslöts  att vaktmästartjänsten är indragen  från 1 juli.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1967.       närvarande 6 st.


Gottfrid Pettersson väljs nu in som ordinarie ledamot. Beslöts att ordna fest med dans i Kahlsta loge 30 april.( Vi som var där minns hur lite folk det kom p.g.a. ymnigt snöfall på eftermiddagen och kväll och hur sönderkörd parkeringsplatsen blev , hur vi fick skjuta på alla bilar så de kom  upp till vägen  ) så festen gick med förlust.

 


Protokoll årsmöte 29 mars 1968.     närvarande 9 st.


Mötet beslöt om vräkning av vaktmästaren( Gunnar Eriksson ) om han ej flyttat till 1 juli.


Anders Andersson (Barbro Widholms pappa) framförde förslag från Gösta Karlsson ( GöstaKalle ) som är ordförande i Floda IF att föreningarna tillsammans skulle försöka köra bingo. Styrelsen fick i uppdrag att ordna med detta. Vidare fick styrelsen i uppdrag att göra lokalen ren till hösten.


Mötet beslöt ordna ett lotteri på 1.000 lotter a 1:- st.

 


Protokoll årsmöte 30 mars 1969.        närvarande 12 st.


Till kassör väljs Gunnar Fors Fjellskäfte.


Ordförande redogjorde lite om den tänkta reparationen, vidare fick styrelsen i uppdrag att kolla medlems-matrikeln och stryka icke medlemmar.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1970.


Bara nödvändiga val gjordes. Här börjar antagligen reparationen av Folkets Hus med oljeeldning ,värmeledning och toaletter.

 


Protokoll styrelsemöte 9 mars 1971.


Beslutade kontakta målarmästare Sven Lindström Hälleforsnäs om målning av värmeelementen och toalettdörrarna samt förbättringarna i lilla lokalen.


Föreningen har under året erhållit 2.000:- ytterligare i kommunalt anslag utöver


de tidigare 25.000:-.

 


Protokoll årsmöte 21 mars 1971.      närvarande 5 st.


Styrelsen var enhällig att avstå sina styrelsearvoden ( 100:- +10:- )  p.g.a. svag ekonomi och förestående reparationer.


Beslöts vidare att byggmästaren Yngve Olsson Julita färdigställer reparationen av yttertaket.

 


Protokoll styrelsesammanträde 1 november 1971.


Efter anbudsprövning dels från Yngve Olsson Julita med kostnadsförslag på 12.800:- + moms , dels anbud från byggmästare Teodor Andersson Hälleforsnäs med kostnadsförslag på 10.650:- + moms, blir styrelsen beslutande om att det lägsta anbudet,  var styrelsen enhällig att antaga. Här sänks tydligen taket i lokalen och vi får nya lampor i tak och på väggarna.


Beslöts att ett nytt lån för reparationen är nödvändigt och att det skulle sökas lån på 10.000:- i Oppunda Sparbank.


Beslöts att ett eller flera lotterier skall anordnas för att förbättra ekonomin, till


lotteriföreståndare valdes Lars Hammar Väsby.

 


Protokoll styrelsemöte 13 december 1971.


Rutger Persson redogjorde för det avslutade renoveringsarbetet. Mötet beslöt att Rutger Persson ( kassören ) skall vara huvudman för lånet i Oppunda Sparbank + inteckningsreversen.

 


Protokoll styrelsemöte  17 januari 1972.


Styrelsen beslöt enhälligt att höja hyran från 50:-  till 100:- för stora salen , oförändrat 25:- för lilla salen.Här blir taket omlagt eftersom det beslöts att takteglet efter takomläggningen skall försäljas till ett pris av 30 öre för det bästa och 20 öre styck för det något sämre.

 


Protokoll styrelsemöte 23 mars 1972.


Beslutades att telefonen som är inkopplad i vaktmästarbostaden skall övertagas av Folkets Husföreningen och installeras på lämplig plats i föreningslokalen.

 


Protokoll årsmöte 26 mars 1972.      närvarande 5 st.


Urban Widholm väljs in som revisor.

 


Protokoll styrelsmöte 27 september 1972.      närvarande 7 st.


Ett lotteri ”21 spel” med 1.008 lotter har fördelats på Lars Hammar Anders


Andersson och Gottfrid Pettersson vilket de har sålt med stor framgång som de redovisar och gav ett nettobelopp på 616.45.


Diskuterades om rödfärgning å Folkets Hus samt att husets östra gavel är i behov av reparation. För närvarande tillåter inte ekonomin  det så frågan bordlades.

 


Protokoll styrelsemöte 25 mars  1973.             närvarande 6 st.


Att under året 1972 har Floda Folkets Husförening beviljats ett kommunalt anslag på 10.000:- .


Beslöts att göra en avskrivning på 6.000:- å lånet i Oppunda Sparbank . Samt måla och snygga upp övre våningen ( gamla serveringen)  och trapphus samt installera ny armatur och förbättra värmen dit upp. Rutger P. fick i uppdrag att efterhöra och ordna grus till gårdsplanen.


Beslöts att golvet i stora salen måste läggas om , sannolikt med nytt virke. Lars Hammar åtar sig att efterhöra bästa pris och byggmästare . Vi ( Barbro och Urban ) minns att bästa pris på virket som behövdes ,  var i Hökärrs Såg  och Urban körde hem det till lokalen med traktor och kärra och att Rune Haraldsson åtog sig att lägga in det samma.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1974.        närvarande 5 st.


Ekonomin 1973 tillät ej renovering av övre våningen utan framsköts tills i år.

 


Protokoll styrelsemöte 6 mars 1975.


Beslöt att väggstege och takstege skall inköpas och monteras eftersom det nu erfordras.

 


Protokoll årsmöte 23 mars 1975.         närvarande 7 st.


Fastighets beteckningen är Ökna 2:7    Länstyrelsen efterfrågar uppgifter om fastigheten och styrelsen som inskickas.


Styrelsen skaffar postgiro.


 


Protokoll årsmöte 30 mars 1976.         närvarande 7 st.


Friskluft system i stora salen diskuterades och beslöts inköpa och montera. Våra fläktar vi idag har blev alltså insatta detta år.


 


Protokoll årsmöte 27 mars 1977.       närvarande 7 st.


Föreningens ekonomi har förstärkts. Beslutade att styrelsearvode skall utgå igen på 1.000:- som delas lika mellan parterna. Även Anna och Anders Andersson


( Barbros mamma och pappa ) får 500:- för deras förtjänstfulla arbete med att hålla lokalerna städade och fina efter alla olika arrangemang.


Nödvändigheten att reparera skorsten påtalas.  Att sätta upp ytterbelysning bestäms samt inköpa elektrisk kaffebryggare till köket.

 


Protokoll årsmöte 19 mars 1978.     närvarande 6 st.


Vaktmästararvode utgår med 500:- till Anders Andersson.


Beslöts inköpa en del saker som ljusstakar, blomvaser och TV-kannor som saknas.

 


Protokoll årsmöte 29 mars 1979.      närvarande 6 st.


Beslöts höjning av brandförsäkringes premien. Även att höja hyran från 150:- till 200:- för stora salen lilla lokalens hyra är 50:-.

 


Protokoll årsmöte 23 mars 1980.        närvarande 7 st.


Bara nödvändiga val förrättades.


Protokoll årsmöte 29 mars 1981.         närvarande 8 st.


För tillsyn och städning erhåller Anna och Anders Andersson 800:- för det gamla  året.

 


Protokoll årsmöte 28 mars 1982.        närvarande 10 st.


Sven Carlsson Öknaby inväljs som kassör. Beslöts inköpa 4 fällbord till lokalen.


En eloge tilldelas Lars Hammar för hans omtanke och vaksamhet med värme och sanitets anläggningen. Anna och Anders arvode höjs detta år till 1.000:-.

 


Protokoll årsmöte 27 mars 1983.         närvarande 9 st.


Beslöts att behörig elektriker besiktigar vaktmästarbostaden för att rätta till fel och brister som uppkommit. ( Gunnar Eriksson bor fortfarande kvar, går ej att bli av med honom ). Elpaneler för 3.457:- sätts in där under året.

 


Protokoll årsmöte 25 mars 1984.         närvarande 8 st.


Anmärkning av sotaren om frätskador på skorsten, diskuterades om reparation eller montering av stålpipa i stocken.  Alternativ till detta diskuterades att slopa oljeeldningen och övergå till elvärme i stället.


Anna Andersson avsäger sig uppdraget att städa av åldersskäl. Gunnar Fors efterträder henne.

 


Protokoll styrelsemöte 21 oktober 1984.


Beslutar gå över till elvärme i Folkets Hus. Valla Elektriska skall montera in den samma till en kostnad av mellan 6.000:- och 7.000:- .Kommunalt bidrag sökes för installationen.    Elpanna och armvattenberedare och vattenpump skaffas.

 


Protokoll årsmöte 31 mars 1985.                närvarande 7 st.


Bara nödvändiga val genomfördes.Innanfönster sätts in i kapprum och vid scen,


och reservutgången i lokalen sätts igen under detta år.Gunnar Erikssons stärbhus


betalar hyra således är han död detta år.

 


Protokoll årsmöte 23 mars 1986.               närvarande 7 st.


I samband med övergång till elvärme påtalades att inkommande jordkabel bör bytas till större area. Grävning utvändigt gör Arne Pettersson Ökna åt föreningen när han gräver förbi mot Fjellskäfte.


Gottfrid Pettersson avsäger sig ordförande posten efter nära 20 år . Rune Haraldsson Fjellskäfte antar sig uppgiften. Hyran bestäms till 300:- per tillfälle.

 


Protokoll styrelsemöte 25 november 1987.                närvarande 8 st.


Diskuterades behovet att inköpa kyl och frys skåp till köket. Båda föreslås köpas begagnade.


Rune Haraldsson meddelar att han har varit i kontakt med Göran Persson (kommunalråd i Katrineholm) ang. ombyggnad och reparation av Folkets Hus.

 


Protokoll årsmöte 20 mars 1988.              närvarande 7 st.


Rune Haraldsson rapporterar ang. att Göran Persson och Mats Hedberg har varit i lokalen och tittat på ev. förbättringar i första hand isolering av husets ytterväggar och om möjligheten till ett kommunalt ekonomiskt bidrag till detta.


Ett kostnadsförslag lovade Göran Persson komma med.


Göran Persson framställde en önskan till föreningen att gamla protokoll och övriga handlingar från föreningens drygt 50-åriga verksamhet skall bevaras å kommunarkivet i Katrineholm.


I verksamhetsberättelsen kan man läsa att underskottet under året har blivit 8.138:-  vilket är illavarslande för framtiden  ”det kräver nya ekonomiska lösningar” skriver man.

 


Protokoll årsmöte 19 mars 1989.         närvarande 6 st.


Anders Andersson avböjer omval så Tuwe Pantzar väljs in som ordinarie efter att ha varit suppleant i styrelsen sedan 20 mars 1988.


Anders Andersson väljs till Hedersledamot .


Rune Haraldsson redogjorde ytterligare om reparationen av Folkets Hus.


Diskussionen med kommunens styrande leder i positiv riktning.


Beslutades om andelsförsäljning i Folkets Husföreningen till ett pris av 10:-.


Protokoll styrelsemöte 5 september 1989.

 


Beslutades upprätta en turlista över ansvariga vid danskvällarna , då lokalen skall värmas upp , likaså låsa upp och låsa igen efter festens slut.


Beslutades att tillställa en ansökan till Katrineholms kommun om driftsbidrag, då ekonomin är svag , till ett belopp på 20.000:-.

 


Protokoll årsmöte 18 mars 1990.          närvarande 8 st.


Rune Haraldsson redogjorde för reparationen av Folkets Hus . Ny panel  på östra gaveln och nya  fönster å vaktmästarbostaden likaså ny veranda till vaktmästar-


bostaden  har utförts. Det verkar som isolering och ny panel på mer än det stället


har  satts dit enl. verksamhetsberättelsen .


Ett nytt kök har inretts i det förut varande biograf- maskin- rummet , arbetet har utförts i mars månad 1990 av Lennart Jansson LJ ByggValla och elinstallationen är gjord av Hillmans Elektriska Valla.

 


Protokoll  styrelsemöte 14 november 1990.


Beslöts att bona det nyslipade golvet i stora salen så fort som möjligt.

 


Protokoll styrelsemöte 5 mars 1991.


Ordförande Rune Haraldsson redogjorde för det ekonomiska anslaget från Katrineholms Kommun till det fortsatta isoleringsarbetet och målningen av detta.


Det kommunala anslaget utgår med 170.000:- som skall täcka kostnaderna för ovan nämnda arbeten i Folkets Hus.


Anbud å arbetet och materielkostnaderna har lämnats av LJ Bygg Valla, Byggbolaget Laukanen och Andersson Forssjö och Sören Emilsson Floda.


LJ Bygg Valla lämnade lägsta bud och utför därmed jobbet. LJ Byggs anbud var på 110.000:- + moms.

 


Protokoll årsmöte 17 mars 1991.         närvarande 7 st.


Ang. försök att sälja andelar togs upp igen enl. tidigare beslut i årsmötet 1989.


Valda nu blir Rune Haraldsson Mona Andersson och Sven Carlsson att försöka verkställa detsamma.

 


Protokoll styrelsemöte 2 oktober 1991.


Beslöts inköpa en kraftigare dammsugare till lokalen . ( så den vi fortfarande har är 18 år gammal).

 


Protokoll årsmöte 22 mars 1992.         närvarande 6 st.


En utökning av parkeringsplatsen har skett genom att vägverket tippat fyllningsmassor på åkermarken som tillhör Folkets Hus .


Försäljning av andelar har påbörjats.

 


Protokoll styrelsemöte 8 september 1992.


Sven Carlsson säljer den mark som behövs för att Folkets Hus kan  äga marken ner till landsvägen för 1:- . Lantmäterikostnaden för ändrad gränsdragning belöper på 12.001:-


Rune Haraldsson meddelar möjligheten att ev. göra inköp av beg. porslin från Folkets Hus Katrineholm, inga beslut tas. Enl. versamhetsberättelsen  så blir det i alla fall, så under året.


Man bör söka kommunalt driftsbidrag.


Danskursens ( Barbro och Urban ledare ) lokalhyra för de närboende  , bestäms till 5:-/person  10:-/ par och gång.

 


Protokoll årsmöte 21 mars 1993.       närvarande 8 st.


En skrivelse från LO:s arbetslöshets sektion Katrineholm har inkommit till föreningen om något arbete kan erbjudas arbetslösa , då arbetslösheten är om-fattande och kännbar för många. Diskuterades målningsarbeten och ev. tapetsering å lokalen . Kostnaden för föreningen är hållande av materielen.


Markytan som Sven Carlsson säljer för 1:- är 585m2.


Föreningen får kommunalt anslag till utgiften till Lantmäteriet med 10.910:-


Tuwe Pantzar blir vald till kassör efter Sven Carlsson som avböjt omval.

 


Protokoll styrelsemöte 7 april 1993.


Diskuterades målning av lokalen av arbetslösa från Katrineholm. Preliminära kostnader för färg till innertaket 1.200:- och väggarna 1.200:-.Diskuterades borttagandet av armaturer och ledningar inför arbetet.


Diskuterades nya elinstallationer vid scenen.


Urban minns att takmålningen klarade inte arbetslösgänget av enl. Rune H. så han målade själv hela taket flera gånger och  Fjellskäfte AB ( Gustaf Celsing ) skänkte den färg som behövdes vid hela ommålningen.

 


Protokoll styrelsemöte 9 september 1993.


Beslutades att köpa 35 styckna beg. stolar a 40:-/st. av Folkets Hus Katrineholm.


Beslöt att köpa gardinstänger och gardiner för c:a 1.500:-.


Ordförande meddelar att driftsbidrag på 17.500:- har sökts hos kommunen.


Diskuterades och beslutades att målning av övre våningen i Folkets Hus ska utföras i mån av tid.


Rivning av det gamla utedasset skall utföras.


Gunnar Fors avsäger sig från arbete inne och ute å Folkets Hus kommande år.

 


Protokoll styrelsemöte 22 februari 1994.


Kassören Tuwe Pantzar redogjorde för det ekonomiskt ansträngda läge , olika alternativ diskuterades för att öka intäkterna och hålla kostnaderna nere , ev . möjlighet att söka kommunalt driftbidrag.

 


Protokoll årsmöte 21 mars 1994.       närvarande  10 st.


Ekonomin är svag . Kommunalt driftsbidrag bör sökas.


Sören Claesson väljs till sekreterare, Michael Larsson väljs in som styrelseleda-


mot . Till hedersledamot väljs Sven Carlsson.


Utsmyckningen av hemslöjd som finns i lokalen är skänkt av Mona Andersson.


Sven Carlsson får i uppdrag att framställa en skylt med ”FOLKETS HUS” med   in brända bokstäver att sättas utanför på väggen.


Ett scen draperi bör anskaffas.


Beg. stolar och beg. porslin  har införskaffats av Folkets Hus i Katrineholm.


Anne-Marie Fors väljs som lokalvårdare. Det har sålts 37 andelar detta år.


Gunnar Fors slutar som sekreterare efter 23 år.

 


Protokoll årsmöte 2 mars 1995.       närvarande 7 st.


Nya investeringar diskuteras ang. mera bord och en stereoanläggning.


Inträdet på våra danskvällar den sista lördagen i månaden är 60:-.


Kommunalt bidrag på 9.000:- har erhållits.


37 st. andelar har sålts.

 


Protokoll styrelsemöte 28 juni 1995.


Sören C. söker pris på stereoutrustning, riktmärke c:a 8.000:-


Sven Carlsson har satt upp en anslagstavla vid vägen.

 


Protokoll styrelsemöte 19 september 1995.


Rune H. rapporterar att musikanläggningen har inför skaffats till ett pris av 8.000:- . Storstädning har gjorts den 9 september 1995 då både övervåning, själva lokalen plus källaren har fått en ordentlig genomgång.  Dansgolvet har bonats den 12 september och den 19 september.  Hyran fastställs från 300:- till 400:- .   Rune H. och Tuwe P. har skickat in en skrivelse tillsammans med en ekonomisk rapport till kommunen. Driftsbidrag på 16.000:- samt investeringsbidrag på 19.000:- har sökts och även bifogat en offert på vårens dåliga ekonomi.

 


Protokoll styrelsemöte 29 februari 1996.


Hillmans Elektriska fick leverera stereon 11.10 1995.


Föreningen har fått investeringsbidrag på 10.000:- till bord och 13.000:- i drifts-


bidrag.  Beslöts införskaffa bord för summan vi fått av kommunen.


Förslag att sänka amperetalet på proppen kom från Tuwe P. Vilket Rune H. åtog sig att ordna , det kan ev.  spara några tusen per år.


Någon vägförbättring av landsvägen till att få asfalt har avslagits av vägverket.


Ordförande-klubban i kökslådan i hurtsen har tillverkats och skänkts av Lars


Hammar , den är av ek från Väsby Gård.


Nycklar skaffas till alla värdpar.

 


Protokoll årsmöte 14 mars 1996.       närvarande 10 st.


Ann-Christin Bergqvist väljs in som revisorsuppleant och Solveig Nilsson till


valberedning.   Gunnar Fors föreslår att föreningen skall kontakta radio Sörmland   för att få bli värd för radioprogrammet ”Vimmel”.


Gunnar Fors och Lars Hammar väljs till Hedersledamöter.

 


Protokoll styrelsemöte 15 augusti 1996.


Förfrågan om uthyrning av lägenheten för fritidsändamål har inkommit.   Mötet avslår tills vidare uthyrning för ngn. form av boende p.g.a. den är i för dåligt skick för boende , det elektriska måste åtgärdas först.


Styrelsens förslag för lägenheten är t.ex. som lagerlokal för möbler under förut-


sättning att den som hyr själv försäkrar möblerna.   Hyran sätts till 600:- i förskott.


Sten Eklund åtar sig undersöka vad det kostar att åtgärda elen.


Söker 16.000:- i driftsbidrag och 9.075:- i investeringsbidrag till bord.

 


Protokoll styrelsemöte 8 september 1996.


Diskussion om ev. iordningställande av lägenheten med el, vatten och slask.


Beslöt tvätta och bona golvet i lokalen.

 


Protokoll styrelsemöte 22 januari 1997.


Roland Persson skall undersöka om Folkets Hus får sälja bingolotter och lovade ta hand om detta i så fall.Protokoll årsmöte 13 mars 1997.        närvarande 17 st.


Vi får ej sälja bingolotter. Det är förlust med 7.000:- i kassan som måste fyllas på något vis. Ev . söka något bidrag.


Bokning och uthyrning tar Solveig Nilsson och Sören Claesson hand om.


Tuwe Pantzar avtackas för sina år i styrelsen från 1987 som suppl.1993 som ordinarie.


Ilgonis Prideitis väljs till kassör efter Tuwe.

 


Protokoll styrelsemöte 24 mars 1997.


Rune H. och Ilgonis P. tecknar firman var för sej.


Rune H. hör efter med Mellösa Golv om att hyra slipmaskin till dansgolvet.

 


Protokoll styrelsemöte 27 april 1997.


Inträdet till våra danser höjs till 70:-


Sten Eklund har ordnat med belysning utomhus till stor belåtenhet.

 


Protokoll styrelsemöte 12 augusti 1997.


Beslöts inköpa 2 långa och 4 korta bord .  Sten Eklund påtar sig ansvaret för tomten och med gräsklippning m.m.


Sten Eklund och Gunilla Andersson  drar igång söndags danserna igen efter uppehåll av Barbro och Urban som slutade våren 1995.


Sten Eklund lagar kylskåp alt. köper annat.    Kommunal bidrag söks.

 


Protokoll styrelsemöte 19 november 1997.

 


Ilgonis skänker en tavla som skall lottas ut , 150 st. lotter a 10:-


Rune H. avböjer omval vid årsmötet, efter att ha suttit ordförande i 11 år.

 


Protokoll styrelsemöte 5 februari 1998.


Anne-Marie Fors avsäger sig städningen, som hon haft sedan 1994.


Roland Persson får i uppdrag att inköpa 100 st. bestick av alla sorter. Han har förslag han visade och trodde sig kunna köpa allt detta för c:a 3.000:- totalt.

 


Protokoll årsmöte 11 mars 1998 .   närvarande 17 st.


Sten Eklund väljs  till ordförande.   Roland Persson och Karin Rannamaa till styrelseledamöter.  Kommunalt bidrag under 1997 blev 13.000:- i driftsbidrag och 7.000:- i investeringsbidrag.

 


Protokoll styrelsemöte 1 april 1998.


Beslöts måla fönster och trapphus.   Alla gardiner tvättas.   Dansgolvet bonas.

 


Protokoll styrelsemöte 2 september 1998.


Drifts-och investerings-bidrag söks för 1998.       Beslöts köpa ytterligare 2 hög-


talare till stereon .  Måste byta kylskåp.

 


Protokoll styrelsemöte 10 februari 1999.


Maria och Alf Lindahl Fjellskäfte som skött städningen under 1 år , avsäger sig omval 1999.

 


Protokoll årsmöte 18 mars 1999.    närvarande 16 st.


Byte av cirkulationspump bestäms , samt ev. kunna styra värmen med klocka.


Offert finns från Oppunda VVS. daterad den 16.9 1999.


Målningsarbeten utförs utomhus ( vitmålning ). 2 förslag bordlades dels införskaffande av flaggstång samt renovering av lägenheten.

 


Protokoll styrelsemöte 21 april 1999.


Driftsbidrag har inkommit på 16.000:- och investeringsbidrag med 1.400:-

 


Protokoll styrelsemöte 17 november 1999.


Ilgonis ordnar med bankfack till föreningen hos Sörmlands Sparbank.


Mannes Måleri lämnar offert på fönstermålning in- och utvändigt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Efter att ha läst igenom alla protokoll sedan 21 juli 1936 till 17 november 1999


lika med 63 år , har jag tagit fram det jag tyckt varit intressant och roligt för de efterkommande,  som tar vid när vi inte orkar längre, att veta .


Hela verksamheten under alla år har präglats av hur man skall kunna öka intäkterna ,  få flera att hjälpa till och känna sig delaktiga , det är ju även där vi tycker ,  att vi är idag , då vi kommande år skall försöka få in flera medlemmar till de vi redan  har , för att på så vis , kunna bli fler att hitta ideer till vår verksamhet.


Floda Folkets hus har ju inte sett ut som den gör i dag om inte Katrineholms  Kommun med Göran Persson i spetsen 1988 gav så stora ekonomiska möjligheter som de gjorde till renovering , och även senare drifts- och investerings-bidrag under många år , men som vi vet har ju alla ekonomiska bidrag dragits in från föreningen sedan några år , och vi måste klara oss själva igen på egen hand.


Jag tycker det har varit väldigt roligt att göra detta jobb för egen räkning också


och sammanfattar mig nu i december 2009 med dessa rader.


Knektbacken Tallmon 23 december 2009.


 


Barbro Widholm.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fortsättning på Floda Folketshusförenings                                                                                                                       historik


 


Toomas Rannamaa kom till oss med protokollspärmen den 10 september 2010 efter många påstötningar angående att jag Barbro W. ville få med det i min historik-sammanställning av Folkets Husföreningens alla protokoll från starten 1936 till 2009 . Jag gjorde det förra arbetet i november och december 2009 .  Föreningen fick ju en nystart i ock med stormötet i oktober 2007 med sponsorgrupp, festkommittegrupp och en historikgrupp


Så nu i september 2010 har jag sammanställt det som gått få fram ur nämnda pärm. Toomas R. säger till Urban W. nuvarande ordförande, att han har fler protokoll liggande på någon form av backup på datorn och skall återkomma med dem senare i höst. Då kan jag komplettera med det då.


Nu till sammanställningen av nämnda pärm:


Protokoll styrelsemöte 19.1 2000             SCN. Kopia


Tidigare beslutade renoveringar i lokalen såsom cirkulationspump, shunt, telefon till köket, nya låshållare till källardörrar, 2 st. brandvarnare är verkställt, men golvet behöver bonas. Ilgonis P. har ordnat ett bankfack  till föreningen på Föreningssparbanken (1392).  Bankgiro-numret är 836 -0034.


Protokoll styrelsemöte 1.3 2000                SCN. Original


Eftersom det är dålig uppslutning på de av Folkets Hus arrangerade danserna med dans-orkestrar beslutas efter lång diskussion att börja med knytkalas i stället. Bestäms att Karin R. håller i Afrikas, Roland P. håller i Öknabys, Sören C. håller i Fjellskäftes och Sten E. håller i ”utbölingarnas”. Målet är att  varje fest skall ge ett bidrag till Folkets Hus med minst 1.500:-Sven-Olov åtog sig att prata med Torsten S. om att sköta lokalen utvändigt.


Protokoll årsmöte 20.3 2000                           SCN. Original


Valen utföll sålunda Sten Eklund ordf. omval på 2 år Sören Claesson sekr. omval på 1 år Ilgonis Prideitis   kassör. 1 år  kvar . Roland Persson ledamot omval på 2 år. Karin Rannamaa ledamot nyval på 1 år. Michael Larsson omval på 2 år  . Mildred Gunnarsson suppleant  nyval på 1 år. Elsie Pettersson suppleant nyval på 1 år. Nya jobb: Sven Carlsson   sätter  upp skyltar med Floda Folkets Hus på lokalen och på anslagstavlan, fönstren behöver målas invändigt. I verksamhetsberättelsen för 1999 påpekas att verksamheten vacklar och att vi måste hjälpas åt för att vända trenden.Protokoll styrelsemöte 26.4 2000                             SCN Original


Borden behöver ses över , några är trasiga . Vårstädningen flyttas till hösten. Miniavgift på våra  knytis är 60:-/ pers. Checklista på städning efter arr. Tas fram.


Protokoll styrelsemöte 28.8 2000                       SCN Kopia.


Söker investeringsbidrag för fönstermålningen till Katrineholms Kommun på 25.600:- och driftsbidrag på 16.500:-.


Protokoll styrelsemöte 6.11 2000                          SCN Kopia


Önskemål om ny gräsklippare framförs till kommande år.


Protokoll styrelsemöte 10.1.2001                              SCN Kopia


Gräsklipparen är inköpt . Sören C. avsäger sig uthyrningsansvaret.


Protokoll årsmöte 19.3.2001                                        Original.


Enligt verksamhetsberättelsen inför årsmötet står att läsa  att man på grund av svikande intresse så har orkester-danserna upphört och knytkalas införts. Dansgolvet är bonat av Flenmo Golv. Valen utföll sålunda  Ordf. Sten Eklund  Sekr. Michael Larsson  Kassör Ilgonis Prideitis   Ledamot Roland Persson  Ledamot Karin Rannamaa  Suppl. Mildred Gunnarsson och Elsie Pettersson   Revisor Urban Widholm och Ann-Christin Bergqvist  Valberedning Sven-Olov Andersson och Karl- Elof Eriksson.  Karin R. åtar sig städningen av lokalen under 1 år.  Urban W. åtar sig att ploga snö och sanda vid behov , men måste få reda på när det är uthyrt .  Roland P. blir uthyrningsansvarig och nyckel får endast lämnas ut av honom. Ilgonis  P. skall försöka få tillbaka adressen ROSENHÄLL Öknaby.


Protokoll styrelsemöte 9.4.2001                                    ML. Original


Från Katrineholms Kommun måste Mats Bergström komma ut och titta på ev. fönstermål-ning ,för sökt investeringsbidrag på 25.600:- . Driftsbidraget på sökta 16.500:- är redan bevil-jade. Sven C. skall reparera 6 st. trasiga bord. Städdag bestäms till 12 maj , Karin R. bestämmer vad som skall införskaffas därför. Sten E. skall ta in kostnadsförslag på boning av dansgolv samt ordna några kubikmeter jord för att fylla upp med utanför lokalen.


Protokoll styrelsemöte 22.8.2001                                 ML. Original


Nytt driftsbidrag skall sökas av Michael L. Höststädningen bestäms till 23.9 . Bestäms att Flenmo Golv skall bona dansgolvet. Michael L. får i uppdrag ta fram telefonlista till alla i styrelsen samt göra en affisch till anslagstavlan nere vid vägen ang. uthyrning av lokalen.


Protokoll styrelsemöte 26.11.2001                              ML. Original


Styrelsen beslutar köpa in ny kaffebryggare och mikrovågsugn . Roland P. verkställer.


Protokoll styrelsemöte 24.1.2002                                ML. Original


Styrelsen beslutar att föreningen deltar med representanter från Folkets Hus styrelsen samt skickar blommor för att hedra Sven-Olov Andersson vid hans begravning.


Protokoll årsmöte 21.2.2002                                          ML. Original


Val till styrelse  Ordf. Sten Eklund  Sekr. Michael Larsson  Kassör Ilgonis Prideites  Uthyrnings-ansvarig Roland Persson.    Mötet beslutade söka bidrag ifrån kommunen för att få fönstren målade.   Sten E. föreslår att ev. köpa in en flaggstång , att uppsättas utanför entren till Folkets Hus, vilket styrelsen beviljade. Diskuterades att den diskjockeyn som har anlitats spelar med för högt ljud och använder diskolampa som upplevs störande, samt att den konstgjorda rökutvecklingen inte tåls av alla , så skall man fortsätta med nämnda diskjockey får han avstå att använda uppräknade saker , skall prova med levande orkester nästa säsong igen . Gunnar Fors tog upp frågan för ökad användning av lokalen tillika nya intäkter om man kunde ha någon föreläsare med  bildvisning av naturbilder från något studieförbund .


Protokoll styrelsemöte 10.4.2002                            ML. Original


Beslutas inköp av kaffekoppar och assietter till 80 personer.


Protokoll styrelsemöte 28.4.2002                             ML.  Original


Michael L. skall söka driftsbidrag från kommunen till kommande år  innan sista  september . Intresset för knytkalasen med diskjockey är inte heller stor tillika tidigare provade danser med orkestrar, beslutas att bara ha ett knytkalas i höst i slutet av november. Roland P. skall prata med Oppunda El för bättre intrimning av värmesystemet . Diskuterades röd och vit målning av fasaden , hoppas kunna genomföra detta under 2003. Styrelsen beslutar att varje styrelsemedlem istället för styrelsearvode får låna lokalen gratis vid ett tillfälle per år . Disku-terades om städning av lokalen , ev. inköp av flaggstång och nya gardiner.


Protokoll styrelsemöte 6.11.2002                                ML.   Original


Elkostnaderna är för höga, termostaterna fungerar ej som de ska, måste undersökas. Hydrofon måste luftas. Beslutas köpa in tallrikar och uppläggningsfat i olika storlekar. Beslutas att Floda PRO får hyra lokalen för halva priset.


Protokoll styrelsemöte 12.2.2003                                  ML.    Original


Beslutas att endast ordna 2 knytis per säsong, en vår en höst . Ny vattenpump skall inköpas. Rutiner behövs för reglagen på ventilerna ( Värmen?)


Protokoll årsmöte 19.3.2003                                             ML.   Original


Investeringar under året i verksamhetsberättelsen är : kaffeservis, matservis , samt flaggstång.


Val till styrelsen:  Ordf.  Sten Eklund   Sekr.Michael Larsson   Kassör ilgonis Prideitis Ledamöter Roland Persson och Karin Rannamaa   Suppl. Mildred Gunnarsson och Elsie Pettersson. Ilgonis P. har sagt upp bankgirot eftersom årsavgiften är 900:-.


Protokoll årsmöte 14.4.2003                                           ML.   Original


Beslutar att  gå igenom alla termostater till elementen för att få jämnare värme. Vårstädning 11 maj . Jan-Erik Eriksson tillfrågas ang, gjutning av flaggstångs fäste. Katrineholms Kommun kommer ut den 28.4.03 för att titta över vår verksamhet. Sten E. planterar blommor vid Folkets Hus.


Protokoll styrelsemöte 9.9.2003                                    ML.  Original


Beslutas söka 19.500:- i driftsbidrag och 13.000:- i investeringsbidrag av kommunen. Höst-dansen blir 29.11.


Protokoll styrelsemöte 4.11.2003                                    ML.   Original


Diskuterades praktiska saker inför höstens dans 29.11.


Protokoll styrelsemöte 21.1.2004                                    ML.  Original


Diskussioner inför årsmötet.


Protokoll årsmöte 18.3.2004                                           TR.     Original


Ur verksamhetsberättelsen går att läsa att investeringar som ny vattenpump, rep. av värme-systemet har varit kostsamt för föreningen och att kommunen har nu ett svagare intresse att hjälpa vår förening , långt ute på landet. Knytkalasen har inte gått så bra, då svagt intresse för verksamheten visas av allmänheten.    Valen utföll sålunda Ordf. Sten Eklund   Sekr. Toomas Rannamaa     ( kassör Ilgonis Predeitis  står ej )   Uthyrningsansvarig Roland Persson  Suppl. Mildred Gunnarsson och Elsie Pettersson  Revisor Urban Widholm och Ann-Christin Bergqvist . Vårstädning 9 maj kl. 9.00    Grillfest  10.7    Kräftskiva  28.8  bestämdes. Gunnar Fors väckte frågan vad gäller andelarna i föreningen som skall utredas.


Protokoll styrelsemöte 25.5 2004                             T.R.   Original


Ekonomin är bekymmersam på bank 10.141:- kassa 1.367:-. Elförbrukningen är fortfarande en svår belastning för föreningen. Mötet diskuterade hyreshöjningar av lokalen, möjligt eller inte, vilka effekter skulle det få.  Grillfest bestäms till 24 juli och Karin R. skriver inbjudan. Sten E. delar ut.  Sten E. och Toomas R. författar ny ansökan av driftsbidrag till kommunen. Beslutades höja vinterhyran till 500:- från 1 september till 31 maj, sommar hyran 300:- som tidigare. Roland P. presenterar en skrivelse från ” Våg 21 Leader” som är en inbjudan till en gratis kurs, hur man söker om  EU-projekt medel. Alla fick i uppdrag att försöka få fram ideer som kan genomföras i ”vår” egen regi.


Finns inga protokoll av styrelsemötena under resten av 2004 och vintern 2005 , så jag avvaktar, återkommer med mitt sammanfattande om Toomas hittar dem senare.


 


Protokoll årsmöte 17.3 2005                                     T.R. ej påskrivet av några ledamöter.


Sten Eklund valdes till mötes ordförande, Mildred Gunnarsson till sekreterare för mötet. Val av kassör Gunnar Persson , Karin Rannamaa  ledamot , Mildred Gunnarsson och Elsie Pettersson till suppleanter, Urban Widholm och Ann-Christin Bergqvist till revisorer. Sten Eklund ger valberedningen i uppdrag finna ny ordförande , då han avböjer omval då hans mandattid utgår nästa år.


 


Alla protokoll saknas sedan, såsom alla styrelse protokoll för resten av 2005 och 2006 även årsmötes protokollet för 2006 saknas och ända till årsmötet 2007 som inte äger rum förrän 29.4 2007.


Protokoll årsmöte 29.4 2007                                      T.R. ej påskrivet av några ledamöter.


Ordförande Tony Cameron  öppnar mötet, så han är tydligen vald till ordförande på årsmötet 2006, Toomas Rannamaa läste upp verksamhetsberättelsen för 2006 , saknas också till arkiveringen. Roland Persson och Karin Rannamaa väljs till styrelse-ledamöter på 2 år , Toomas Rannamaa till ledamot på 2 år, är antagligen vald till sekreterare  vid tidigare årsmöten , Urban Widholm och Lars Magnusson välj till revisorer. Tony Cameron skall undersöka möjligheterna att arrangera barn- och ungdomsverksamhet i lokalen på förmiddagarna under sommaren. Beslöts att anordna dans den 5 maj -07 med orkestern Elisabeth Lord och Tommy Gunnarsson..


 


Saknas styrelseprotokoll för resten av 2007 .


Barbro och Urban Widholm  minns stormötet i lokalen måndagen den 15 oktober 2007, efter Öknabys jaktlags  älgfest  lördagen den 13 oktober , då det framkom till alla gäster  ” att lokalen ska läggas ner efter oktober månads utgång ” på grund av att alla bidrag från Katrineholms Kommun hade upphört i ock med den utbetalning vi fått i år, och att pengarna var  slut , man hade inte möjlighet att värma upp lokalen och tackade även nej till en blivande hyresgäst , Floda Idrottsförening , som ville ha sin årsfest där på hösten , för man kunde inte betala fler elräkningar.


Till stormötet kom 14 personer som emotsatte sig stängning av Floda Folkets hus. De 14 var villiga åta sig uppgifter som kunde få ”vårt” Rosenhäll på fötter igen. Det valdes en sponsor grupp som skulle gå ut till de lokala företagen och efterhöra om de var villiga sponsra med pengar. En festkommitte grupp på 9 personer som skulle ordna med aktiviteter eller fester som genererar pengar ,  med bl.a lotteri försäljning  och en historikgrupp som åtog sig att åka till arbetarkommuns kommunarkiv, så vi fick reda på vilken grund vi hade att stå på .


Sponsorgruppen gjorde ett enormt gott arbete som gjorde att vi fick in en stor summa pengar, festkommitte gruppen kunde också få ihop ett program för 2008 med olika arrangemang , så vi kände att många var villiga att jobba för Floda Folkets hus även i fortsättningen.


En luftvärmepump köptes och installerades för sponsorpengarna för att få ner elkostnaderna som hela tiden , med de höga kwh priserna , är en för stor utgift av vår lilla verksamhet.


Protokoll årsmöte  1.4 2008                             B.W. Original


Tony Cameron omväljs till ordförande på 2 år Toomas Rannamaa är tidigare vald till sekreterare Gunnar Persson är tidigare vald till kassör på de årsmötes protokoll som fattas. Bosse Dagerud , Karl-Evert Andersson , Johan Nordskott , Monia Svensson väljs till styrelse-ledamöter på 2 år, Martin Persson väljs på 1 år till uthyrningsansvarig, Urban Widholm , Joel Persson , Agneta Dagerud  väljs till  suppleanter. Lars Magnusson och Barbro Widholm väljs till revisorer.    Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes , men saknas till arkivering  där stod att ev . bilda en stödförening till Folkets Hus .   Dörrlåsen är utbytta p.g.a. att för många nycklar finns ute.    Diskuterades hurvida en ev. stödmedlem skall ha rösträtt eller ej i Floda Folkets hus förening.  Urban Widholm läste upp aktivitetsprogram för 2008  som godkändes. Karl-Evert Andersson får i uppdrag köpa frostvakt till pannrummet.   Tony Cameron redogjorde för anslagstavlan vid vägen som nu är klar för uppsättning . Tuwe Pantzar blir sammankallande för detta  . Roland Persson har avböjt omval och  blir avtackad av ordföranden.


Protokoll styrelsemöte 2.9 2008                              T.R.    ej påskrivet


Ekonomirapport kunde ej avges då kassören ej var närvarande. Renovering av dansgolvet erfodras . Toomas R. tar fram förslag på hur en lösning kan se ut när det gäller andelsägare – stödmedlemmar - medlemsavgifter m.m.      Bankfacket Folkets Hus har vet den nuvarande styrelsen inget om,   Tony C. skall prata med Ilgonis Prideitis som tidigare var kassör och höra vad han vet . Karin R. tänker åka till arbetararkivet .    Nya anslagstavlan är uppsatt och skyltarna skall nu målas .     Bestäms att lampor med skymningsrelän  skall sättas både på trapp och anslagstavla.      Urban W. kan låna Robert W:s  traktor med plog till kommande snöröjning.


Protokoll styrelsemöte 15.5 2008                            ILE.      Urbans kopia .


Ingalill Eriksson väljs till sekreterare för mötet . Gunnar Persson redovisade ekonomin med 41,455:- på bank 570:- i kassan. Vi har halverat elräkningen med luftvärmepumpen från 1.790:- kontra 792:- för samma månad förra året.    Bolagsregistreringen skickas in till Bolagsverket av Tony C.      Beslutas inköpas vimpel till flaggstången,  vattenkokare , kaffe-bryggare, kastruller m.m  till köket.    Uthyrning av bord och stolar bestäms ,   pris 50:- per bord och 6 stolar.


Protokoll styrelsemöte 11.11 2008                                   T.R. Original


Tony C. och Urban W. skall åka till Sörmlandsbanken för att försöka öppna bankfacket och se vad som finns i det.    Karin R. försöker få kontakt med arbetararkivet .   Tony C. åtar sig sköta hemsidan och att uppdatera vid ny information och ta bort gammal.      Urban W. lovar titta till elpannan vid kall väderlek.      Tackkort till våra sponsorer skall skickas ut innan jul.    Prel. festarrangemang för 2009 och prel. resultatrapport för2008 diskuterades.


Protokoll styrelsemöte 16.2 2009                                       B.D. Original


Kassör Gunnar P. ej närvarande utan hälsar genom Tony C. ordf. att förra årets resultat blev drygt 12.000:-  och att på bank finns 42.000:-  .     Tittar på Folkets Hus elförbrukning under 2006, 2007  och 2008 ,  efter värmepumps installationen har vi halverat elkostnaderna för föreningen . Beslutades anordna ostprovning med Jurss mejeri från Flen , förslag finns på andra ev. aktiviteter.  Diskuterades om ev.  egen renovering av gamla vaktmästarbostaden, bestäms att  påbörjas .    All protokollföring måste skötas bättre , diskuterades livligt hur åstadkomma detta.   Beslutades att alla skall besvara kallelsen på e-posten detta börjar omgående , då förra utskicket endast besvarades av 1 person.   Tony C. och Urban W. har besökt Sörmlandsbanken för att nå Folkets Hus bankfack utan framgång,  erfodras styrelseprotokoll på vilka som har behörighet . Ett protokoll från år 2000 fanns hos dem, ny teckningsrätt måste fyllas i  , deras fullmakt gäller för 1 år i taget . Tony C. gör ett nytt besök på banken till nästa styrelsemöte .   Jan-Erik E. och Bosse D. skall påbörja rivningen av  gamla utedasset som börjat rasa ihop .


Protokoll styrelsemöte 10.3 2009                               T.R. ej påskrivet


Kassören Gunnar P. konstaterar att 2008 gav ett överskott på 12.078:-  Behållning 46.720:- Tony C. har äntligen fått tillträde till bankfacket , i detta fanns gamla pantbrev samt teckningslista från nytecknade medlemmar från 1991 .  Mötet beslöt att säga upp bankfacket och att förvara viktiga dokument hos styrelsemedlems kassaskåp.  Förslag om stadgeändring samt medlemskap diskuterades.  Valberedningen redogjorde för att Gunnar Persson . Toomas Rannamaa . Martin Persson . avsäger omval till årsmötet.   Monia Svensson . stryks p.g.a. avflyttning från orten . 


Filmföreställningar i Floda Folkets Hus


Under 1940, -50 och -60 –talen visades regelbundet film i FFH. Arrangemanget sköttes av en ambulerande biografmaskinist, som främst drev verksamhet i Hälleforsnäs. Han var allmänt känd som ”BIO-Elov”.


Under rubriken ”KK för 50 år sedan” kunde man i augusti 1995 läsa följande artikel från den 3 augusti 1945:


Floda

Idealbiografen, Floda Folkets hus, Öknaby, visar på söndag finska filmupplagan av ”Tösen från Stormyrtorpet”.


Någon som känner till när filmförevisningarna upphörde?


e-posta till urban.tallmon@telia.com eller använd kontaktformuläret på startsidan om du har några "historiska" tips, bilder eller minnen.

 


1996-03-19

Blev hedersledamöter i Floda Folkets Hus


Floda Folkets Hus-förening höll årsmöte i torsdags i Floda Folkets Hus.


Under året har ett antal danser anordnats och parkeringen har gjorts i ordning och utökats.


Efter sedvanlig genomgång beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


I styrelsen sitter: ordförande Rune Haraldsson, sekreterareSören Claesson och fyra ledamöter: Roland Persson, Mona Andersson,Tuwe Panzar och Mikael Larsson.


Suppleanter är Sten Eklund och Ingemar Larsson, revisorerna heter Urban Widholm och Gottfrid Pettersson.


Lars Hammar och Gunnar Fors, två veteraner som under mötet blev avtackade efter 25 år i styrelsen, blev också invalda som hedersledamöter.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1936-10-03

Floda Folkets Hus stadgar


Floda Folkets Hus första stadgar antogs i föreningens sammanträde den 3 oktober 1936. Den 12 oktober samma år, registrerades föreningen hos länsstyrelsen i södermanland.


De antagna stadgarna är undertecknade:


Erik Andersson, ordförande. Nils Kuné vice ordförande. G. A. Åhlund, Sekreterare. Wille Larsson, vice sekreterare


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1917-04-17

Köpebref


Till Floda Framtids byggnadsförening u. p. a.upplåter och försäljer undertecknad  härmed från min ägande lägenhet Örtgärdet N:o 2 i Ökna by, Floda socken ,lägenheten ”Floda Framtids byggnadsförening, med en areal af 0,1820 hektar, samt till läge och gränser i enlighet med den av Landtmätaren Herr Alf Hedman deröfver år 1915 upprättade kartan mot en överenskommen köpesumma av Femtio (50) kronor,


Och som denna summa är till fullo gulden varder den härmed kvitterad, och avträder jag mig alltså lägenheten i fråga att av köparne som motfångna egendom bruka och besitta.


Öknaby den 17 april 1917


Axel Fr. Andersson


På en gång närvarande vittnen


Lars Ernst Larsson            Augusta Larsson


Ålsätter