Stadgar

Våra sponsorer

Stadgar för Floda Folkets Hus


Stadgarna är antagna på föreningens årsmöte den 22 mars 2020 samt på årsmöte den 28 mars 2021.

 • 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Floda Folkets Hus u.p.a.

 

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att förvalta och vårda ägd fastighet i Öknaby.

Lokaler skall upplåtas i skälig omfattning och på skäliga villkor till enskilda och föreningar med mål att verka för Flodabygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

Föreningen äger rätt att fritt pröva och besluta om begärd upplåtelse, utan krav på särskild motivering.

 

 • 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Floda, Katrineholms kommun.

 

 • 4 Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk person, som delar föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, samt som kan antas komma att medverka till förverkligandet av föreningens mål.

Som medlem betraktas den som betalt medlemsinsats och medlemsavgift för aktuellt år.

 

 • 5 Medlemsinsats

Medlemsinsatsen är 10 kronor.

Varje medlem skall delta med en (1) insats.

Insatsen erläggs vid inträde i föreningen.

 

 • 6 Medlemsavgift

Medlem betalar årligen medlemsavgift till föreningen.

Storlek på årlig medlemsavgift beslutas av årsmötet.

 

 • 7 Medlems utträde

Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligt, muntligt eller monetärt.

Utträde ur föreningen, såväl beroende på egen frivillig uppsägning som på uteslutning, äger rum tidigast tre månader efter uppsägningen eller uteslutningen.

Medlem som begärt utträde ur föreningen äger rätt att återfå sin insats.

 

 • 8 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning sänts till personen.

Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram till utträde delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 • 9 Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman.

Styrelsen består av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt lägst två (2) och högst tre (3) suppleanter.

Antal ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet.

Styrelse och suppleanter väljs på två år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år.

Ordförande väljs på 1 år.

 

Det åligger styrelse att:

 • utse befattningshavare för drift, förvaltning och tillsyn
 • tillse att en till god sed anpassad bokföring och förvaltning finns
 • till årsmötet avlämna budgetförslag, årsredovisning med resultat- och balansräkning och av revisorerna utfärdad revisionsberättelse
 • avhålla styrelsemöten då så erfordras
 • vid styrelsemöten föra protokoll, som efter justering sänds i kopia till ledamöter och revisorer
 • utse ansvarig(-a) tecknare av bank och transaktionskonton och utfärda fullmakt för denne (dessa)
 • tillse att uthyrning och verksamhet sker, samt att föreskriven hyra inkasseras
 • inkassera medlemsavgifter, hålla medlemsförteckningen aktuell och verka för att rekrytera nya medlemmar
 • tillse att anläggningen är betryggande försäkrad
 • verka för att byggnader, inventarier och mark vårdas
 • följa och verkställa av årsmötet fattade beslut
 • senast den 28 februari lämna redovisningshandlingar till revisorerna

 

Frågor av större vikt skall hänskjutas till föreningsstämma.

 

 • 10 Revisorer

Föreningsstämman skall välja två (2) revisorer samt minst en (1) suppleant för dessa. Dessa väljs för en tid på två år, på så sätt att en revisor avgår vartannat år, växelvis.

 

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt inkomma till årsmöte med fullständig redogörelse för sitt uppdrag.

Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse minst 7 dagar före årsmöte.

 

 • 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

 


 • 12 Överskottets fördelning

Uppkommer överskott skall detta avsättas till en investeringsfond sedan i lag föreskriven avskrivning skett, eller överföras i ny räkning för kommande år.

 

 • 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

 • 14 Föreningsstämma, medlemsmöte

Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ.

 

Ordinarie stämma avhålls årligen, senast under mars månad.

Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål.

Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst.

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast fjorton dagar före extra stämma, via skriftligt meddelande till medlemmarna och/eller annonsering i ortspressen samt anslagstavla.

 

Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare för stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 9. Val av ordförande för föreningen.
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av valberedning (minst 2, varav en sammankallande)
 13. Fastställande av årsavgift.
 14. Inkomna motioner/propositioner
 15. Övriga frågor

 

 • 15 Meddelanden

Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman skall lämnas till medlemmarna via föreningens anslagstavla och hemsida/mejl.

 

 • 16 Motioner

Motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den sista februari.

 

 • 17 Upplösning

Upplöses föreningen skall medlemmarna, om överskott föreligger, först erbjudas få tillbaka sina insatser.

Beslut om återstående tillgångar fattas av det sista föreningsmötet.

WIJKSTRÖMS TIMBER

ÖKNABY JAKTLAG

BOO FORSSJÖ AB

NÄSHULTA BRANDKÅR KAMRATFÖRENING

REINHOLD GUSTAFSSON

 BYGGNADSFIRMA 

WISTRÖMS

GALLRINGSUPPDRAG AB

BRUNVALLA GÅRD

GÖRAN CLAESSON BERGA

KATRINEHOLMS BUSS

0150 - 549 99

LARS LILJESVAN

LINDBRO SÅG & BYGGVAROR

RUNE JOHANSSON TIMMERHUS

JANNES GRÄV & BYGG

HANEBERG LANTBRUK AB

ÖKNABY SÅG

 STORA ENSO SKOG